Bhakthi Kusumanjali

MRC No: 4864
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1991

Rs.6.00Rs.200.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
B.K. Sumitra R.N. Jayagopal Y.N. Sharma 7.15
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 5.06
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 3.55
P. Susheela R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.22
B.K. Sumitra R.N. Jayagopal Y.N. Sharma 6.00
Rajkumar Bharathi,Chorus R.N. Jayagopal Shobha Raju 5.11
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.27
B.K. Sumitra R.N. Jayagopal Y.N. Sharma 5.33
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.05
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 3.50
B.K. Sumitra R.N. Jayagopal Y.N. Sharma 4.32
Rajkumar Bharathi R.N. Jayagopal Shobha Raju 9.59
S.P. Balasubrahmanyam Vaadi Raja Upendrakumar 4.40
Rajkumar Bharathi,Chorus R.N. Jayagopal Shobha Raju 4.52
B.K. Sumitra R.N. Jayagopal Y.N. Sharma 6.21
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.42
B.K. Sumitra R.N. Jayagopal Y.N. Sharma 4.24
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.07
B.K. Sumitra R.N. Jayagopal Y.N. Sharma 6.10
P. Susheela R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.42
P. Susheela R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.20
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 3.37
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 5.09
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.48
P. Susheela R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.10
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 6.41
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 5.04
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 5.26
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 3.23
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.03
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 3.58
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.27
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.50
P. Susheela R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.49
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 5.24
P. Susheela R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.00
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.50
S.P. Balasubrahmanyam Vijaya Dasa Upendrakumar 5.26
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.58
P. Susheela R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 5.08
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 6.18
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.13
P. Susheela,Chorus R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.09
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 5.53
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.32
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.38
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.54
P. Susheela R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 3.54
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 3.39
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.20