Hariya Neneyiro

MRC No: 7560
Artiste: Rajkumar Bharathi & Jayalakshmi Sastri
Year of Release: 1988

Rs.6.00Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Rajkumar Bharathi Purandara Dasa H. Hanumanthachar 5.23
Rajkumar Bharathi Purandara Dasa H. Hanumanthachar 2.57
Jayalakshmi S. Shastry Purandara Dasa L. Krishnan 4.23
Rajkumar Bharathi Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.44
Rajkumar Bharathi Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.24
Rajkumar Bharathi Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.53
Jayalakshmi S. Shastry Purandara Dasa L. Krishnan 6.10
Jayalakshmi S. Shastry Purandara Dasa L. Krishnan 4.27
Jayalakshmi S. Shastry Purandara Dasa L. Krishnan 4.37
Jayalakshmi S. Shastry Purandara Dasa L. Krishnan 2.13