Hiranyaksha Vadhe

MRC No: 6008
Artiste: Polya Laxminarayana Shetty & Party
Year of Release: 1986
BhagavatharuPolya Lakshminarayana Shetty
ChendeChipparu Krishnayya Ballal
MaddalePadyana Shankaranarayana Bhat
Hiranyakashyapa & NaradaSheni Gopalakrishna Bhat
HiranyakshaK. Govinda Bhat
DevendraM. Prabhakara Joshi
Vishnu & VarahaKumble Sundar Rao
BhoodeviM.K. Ramesh Acharya

Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Polya Lakshminarayana Shetty, Chipparu Krishnayya Ballal, Padyana Shankaranarayana Bhat, Sheni Gopalakrishna Bhat, K. Govinda Bhat, M. Prabhakara Joshi, Kumble Sundar Rao, M.K. Ramesh Acharya Traditional 59.16