Huli Hejje

MRC No: 11148
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1983
Film Banner: Navanidhi Chitra

Rs.6.00Rs.30.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Vishnuvardhan Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.22
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.45
Narayan,Veena Su. Rudramurthy Shastry Vijayabhaskar 4.46
Dr. P.B. Sreenivos,Vani Jairam Dr. P.B. Sreenivos Vijayabhaskar 4.08
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.29