Kailasave Dharege

MRC No: 104FK
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1985
No of Tracks: 99

Rs.250.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
S. Janaki Vijaya Narasimha B. Gopalam 3.10
S. Janaki,Chorus R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 6.41
Sri. Vidyabhushana Kanaka Dasa T.V. Gopalakrishnan 4.43
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 3.39
S. Janaki Purandara Dasa B. Gopalam 3.13
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 3.48
Sangeetha Katti Purandara Dasa Upendrakumar 4.29
Pt. Bhimsen Joshi Purandara Dasa G.K. Venkatesh 5.04
S.P. Balasubrahmanyam Kanaka Dasa Upendrakumar 4.31
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 3.32
Sri. Vidyabhushana Purandara Dasa T.V. Gopalakrishnan 3.17
S. Janaki Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.33
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 7.53
S.P. Balasubrahmanyam Vyasa Raya Upendrakumar 5.01
P. Susheela R.N. Jayagopal J. Purushotham Sai 6.04
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 4.25
Sri. Vidyabhushana Purandara Dasa T.V. Gopalakrishnan 5.27
B.K. Sumitra J.H.B Acharya T.K. Pugazhendi 4.20
S. Janaki Prasanna Upendrakumar 3.15
Sangeetha Katti Kanaka Dasa Upendrakumar 4.09
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 6.59
S.P. Balasubrahmanyam Prasanna Venkata Vittala Upendrakumar 5.07
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 2.51
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.21
Ilaiya Raaja Chi. Udayashanker Ilaiya Raaja 3.33
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 4.37
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 3.41
Sri. Vidyabhushana Purandara Dasa T.V. Gopalakrishnan 3.52
Sangeetha Katti Kanaka Dasa Upendrakumar 2.35
S.P. Balasubrahmanyam Vaadi Raja Upendrakumar 4.40
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 5.07
S. Janaki Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.03
S. Janaki Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.18
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 4.57
Sri. Vidyabhushana Purandara Dasa T.V. Gopalakrishnan 2.43
S. Janaki Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.24
S.P. Balasubrahmanyam Purandara Dasa Upendrakumar 4.06
Sangeetha Katti Purandara Dasa Upendrakumar 5.17
Sri. Vidyabhushana Purandara Dasa T.V. Gopalakrishnan 1.30
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 3.47
B.K. Sumitra J.H.B Acharya T.K. Pugazhendi 3.39
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 3.29
Sri. Vidyabhushana Jagannatha Dasa T.V. Gopalakrishnan 2.49
Sangeetha Katti Purandara Dasa Upendrakumar 5.29
S. Janaki Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.47
S. Janaki R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 6.39
Shimogga Subbanna Ananthadresha H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 3.05
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 4.17
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 7.11
S. Janaki Vijaya Narasimha Upendrakumar 3.18
Sangeetha Katti Purandara Dasa Upendrakumar 4.42
Sri. Vidyabhushana Purandara Dasa T.V. Gopalakrishnan 3.38
S. Janaki Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.20
Sangeetha Katti Kamalesha Dasa Upendrakumar 4.00
Sri. Vidyabhushana Purandara Dasa T.V. Gopalakrishnan 2.31
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 4.29
Shimogga Subbanna Purandara Dasa H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 3.17
S. Janaki Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 5.33
Sri. Vidyabhushana Jagannatha Dasa T.V. Gopalakrishnan 4.15
Sangeetha Katti Vijaya Dasa Upendrakumar 4.19
Shimogga Subbanna Purandara Dasa H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 3.18
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 3.00
S. Janaki Prasanna Upendrakumar 3.19
Sangeetha Katti Vijaya Dasa Upendrakumar 4.00
Sri. Vidyabhushana Purandara Dasa T.V. Gopalakrishnan 4.33
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 4.18
Sulochana Gopala Dasa H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 3.15
Sulochana Prasanna Venkata Vittala H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 3.08
Sulochana Prasanna Venkata Vittala H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 2.50
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 3.27
Sangeetha Katti Madhwesha Vittala Upendrakumar 3.19
Sulochana Janardhana Dasa H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 3.27
Shimogga Subbanna,Chorus Jagannatha Dasa 3.03
Sulochana Satyadharmaraajana Sathi H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 3.18
Sulochana Purandara Dasa H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 3.08
Sulochana Jagannatha Dasa H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 3.23
Sulochana,Chorus Purandara Dasa H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 2.23
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 6.12
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 4.20
S. Janaki Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 3.13
S. Janaki Prasanna Upendrakumar 5.16
Shimogga Subbanna,Sulochana Jaya Vittala H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 4.25
Sulochana Janardhana Dasa H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 3.09
S.P. Balasubrahmanyam Vijaya Dasa Upendrakumar 5.26
S. Janaki R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 5.34
S. Janaki Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.33
S.P. Balasubrahmanyam Purandara Dasa Upendrakumar 3.56
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 5.51
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 3.55
Sangeetha Katti Purandara Dasa Upendrakumar 2.46
S. Janaki R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 6.33
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.38
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 3.31
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 6.09
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 3.27
S.P. Balasubrahmanyam Purandara Dasa Upendrakumar 4.40
S.P. Balasubrahmanyam Gopala Dasa Upendrakumar 4.07
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 4.53
Dr. M. Balamuralikrishna,S. Janaki R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 6.17