Natya Vedham – Vol. 1

MRC No: SHC 170
Artiste: Priyavadhanna
Year of Release: 1987

Rs.75.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
K. Rajashekar Hamsadhwani Adi 6.14
K. Rajashekar Amirkalyani,Behag, Kunthalavarali Adi Andal 20.45
K. Rajashekar Thodi Adi Tiger Varadhachari 24.04
K. Rajashekar Kamas Adi Mysore Vasudevachar 11.30
K. Rajashekar Ragamalika Thalamalika 10.00
K. Rajashekar Yamankalyani Adi Jayadeva 6.34
K. Rajashekar Ragamalika Adi Narayana Theertha 21.16
K. Rajashekar Hindolam Adi K.N. Dhandayuthapani Pillai 10.36
Aravindhakshan Sankarabharanam Adi Annamacharya 10.38
K. Rajashekar Kamas Adi Papanasam Sivan 5.05
K. Rajashekar Kalyani Rupakam 10.17
K. Rajashekar 1.12
K. Rajashekar Ragamalika Misra Chapu Sri Dhananjayan 11.37