Pavanabhoomi Mantralaya

MRC No: 4845
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1995

Rs.6.00Rs.200.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Dr. Rajkumar Traditional / R.N. Jayagopal K. Veeramani - Somu 4.10
Thite Sisters (Gayathri & Veena) Udupi Narayana Beedakara Keshavarava A. Thite 6.21
B.K. Sumitra Gururaja Vittala H. Hanumanthachar 4.31
Dr. M. Balamuralikrishna,Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.53
S. Janaki Traditional / R.N.Jayagopal L. Krishnan 4.54
K.C. Krishnachar,K. Madhweshachar,N. Muralidhar Das,D. Muralikrishna Appannacharya Traditional 7.47
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Upendrakumar 3.46
Thite Sisters (Gayathri & Veena) Udupi Narayana Beedakara Keshavarava A. Thite 7.06
B.K. Sumitra Janardhana Dasa H. Hanumanthachar 4.11
Dr. P.B. Sreenivos,B.K. Sumitra Ghooli Krishnamurthy Acharya H. Hanumanthachar 14.55
Dr. Rajkumar R.N. Jayagopal Upendrakumar 4.57
Dr. M.L. Vasanthakumari Prasanna Venkata Vittala H. Hanumanthachar 6.24
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Upendrakumar 4.42
K.C. Krishnachar,K. Madhweshachar,N. Muralidhar Das,D. Muralikrishna Appannacharya Traditional 8.05
B.K. Sumitra Jagannatha Dasa H. Hanumanthachar 4.24
Thite Sisters (Gayathri & Veena) Udupi Narayana Beedakara Keshavarava A. Thite 7.25
S. Janaki R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.10
Dr. M.L. Vasanthakumari Jagannatha Dasa H. Hanumanthachar 5.07
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Upendrakumar 3.48
K.C. Krishnachar,K. Madhweshachar,N. Muralidhar Das,D. Muralikrishna Appannacharya Traditional 8.51
K.C. Krishnachar,K. Madhweshachar,N. Muralidhar Das,D. Muralikrishna Appannacharya Traditional 18.18
Shimogga Subbanna,Premalatha Diwakar R. Jayanna L. Krishnan 5.20
Dr. M.L. Vasanthakumari Gurusesha Vittala H. Hanumanthachar 4.23
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.41
K.C. Krishnachar,K. Madhweshachar,N. Muralidhar Das,D. Muralikrishna Appannacharya Traditional 4.02
B.K. Sumitra Gopala Dasa H. Hanumanthachar 3.50
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.18
S. Janaki R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.08
Dr. Rajkumar R.N. Jayagopal K. Veeramani - Somu 3.55
Dr. Rajkumar R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.02
Dr. Rajkumar R.N. Jayagopal Upendrakumar 3.58
Dr. Rajkumar R.N. Jayagopal K. Veeramani - Somu 6.41
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 4.29
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Upendrakumar 2.26
Veena Thite Udupi Narayana Beedakara Keshavarava A. Thite 5.38
Premalatha Diwakar R. Jayanna L. Krishnan 3.58
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 4.20
Bombay Sisters Jagannatha Dasa T.K. Govinda Rao 4.41
N. Rama Srisha Guru Indiresha Vittala Y.N. Sharma & B. Bhaskar Reddy 6.04
Shimogga Subbanna,Sulochana Jaya Vittala H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 4.25
Sulochana Janardhana Dasa H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 3.09
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa Dr. M. Balamuralikrishna 7.52
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Upendrakumar 2.36
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 5.51
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 3.55
Dr. M.L. Vasanthakumari Mohana Vittala H. Hanumanthachar 3.43
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 3.31
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 6.09
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 3.27
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 4.53