Shalya

MRC No: 6012
Artiste: Balipa Narayana Bhagavatha & Party
Year of Release: 1986
BhagavatharuBalipa Narayana Bhagavatha
ChendeSeetharama Tholpadithaya
MaddaleChipparu Krishnayya Ballal
DigdarshanaM. Prabhakara Joshi
ShalyaPerla Krishna Bhat
DharmarayaM.R. Lakshminarayana Sagara
SrikrishnaMarooru Manjunatha Bhandari
Kaurava & SarpastraK. Govinda Bhat
KarnaM. Prabhakara Joshi

Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Balipa Narayana Bhagavatha, Seetharama Tholpadithaya, Chipparu Krishnayya Ballal, M. Prabhakara Joshi, Perla Krishna Bhat, M.R. Lakshminarayana Sagara, Marooru Manjunatha Bhandari, K. Govinda Bhat, M. Prabhakara Joshi 60.00