Shanmuga Vijaya

MRC No: 6059
Artiste: Padyana Ganapathi Bhat & Party
Year of Release: 1990
BhagavatharuPadyana Ganapathi Bhat
ChendeChipparu Krishnayya Ballal
MaddaleSeetharama Tholpadithaya
ShoorapadmaSheni Gopalakrishna Bhat
HiranyakshaKumble Sundar Rao
ShanmukhaM. Prabhakara Joshi
ShivaMoodambailu Gopalakrishna Shastri
PadmakomaleK. Govinda Bhat

Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Chipparu Krishnayya Ballal, Seetharama Tholpadithaya, Sheni Gopalakrishna Bhat, Kumble Sundar Rao, M. Prabhakara Joshi, Moodambailu Gopalakrishna Shastri, K. Govinda Bhat 60.03