Sharade

MRC No: 4901
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1982

Rs.6.00Rs.200.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Premalatha Diwakar R.N. Jayagopal L. Krishnan 5.13
R.S. Ramakanth Adi Shankaracharya R.K. Srikantan 4.29
S. Janaki Purandara Dasa B. Gopalam 3.13
S. Janaki B. Gopalam 3.02
S. Janaki R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.23
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 6.59
Dr. M. Balamuralikrishna Hayavadana H. Hanumanthachar 5.12
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 5.35
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 5.07
P. Susheela R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.32
Dr. M. Balamuralikrishna Jagannatha Dasa H. Hanumanthachar 4.38
B.K. Sumitra J.H.B Acharya T.K. Pugazhendi 3.39
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.58
Dr. M. Balamuralikrishna Vijayasri Adi Y.K. Srikantiah 6.28
Vani Jairam R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.49
M.S. Sheela Purandara Dasa H.K. Narayana 3.53
B.K. Sumitra J.H.B Acharya T.K. Pugazhendi 4.09
B.K. Sumitra J.H.B Acharya T.K. Pugazhendi 4.49
Manjula Gururaj H.L. Seshachandra Surumbiyan 4.01
B.K. Sumitra J.H.B Acharya T.K. Pugazhendi 5.04
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 4.55
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.46
B.K. Sumitra J.H.B Acharya T.K. Pugazhendi 4.27
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa H. Hanumanthachar 3.48
Sangeetha Katti,Chorus Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.20
Premalatha Diwakar R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.08
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 3.27
Premalatha Diwakar R.N. Jayagopal L. Krishnan 3.03
Sowmya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 5.44
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.49
Premalatha Diwakar R.N. Jayagopal L. Krishnan 3.01
Premalatha Diwakar R.N. Jayagopal L. Krishnan 2.26
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.44
Premalatha Diwakar R.N. Jayagopal L. Krishnan 2.09
Premalatha Diwakar R.N. Jayagopal L. Krishnan 2.00
Premalatha Diwakar R.N. Jayagopal L. Krishnan 2.10
M.S. Sheela Purandara Dasa M.S. Sheela 3.43
Premalatha Diwakar R.N. Jayagopal L. Krishnan 3.05
M.S. Sheela Purandara Dasa 5.39
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.25
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.36
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.48
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.28
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 6.32
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.55
M.S. Sheela Vijaya Dasa M.S. Sheela 5.19