Sri Saila Mallikarjuna Bhakthi Geethalu

MRC No: 7760
Artiste: B. Vasantha, Vijayalakshmi Sarma, V. Ramakrishna
Year of Release: 1992

Rs.6.00Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
B. Vasantha J.H.B Acharya T.K. Jayaraman 4.43
V. Ramakrishna J.H.B Acharya T.K. Jayaraman 4.53
B. Vasantha J.H.B Acharya T.K. Jayaraman 4.17
Vijayalakshmi Sarma J.H.B Acharya T.K. Jayaraman 4.16
Vijayalakshmi Sarma J.H.B Acharya T.K. Jayaraman 4.46
V. Ramakrishna J.H.B Acharya T.K. Jayaraman 3.55
V. Ramakrishna J.H.B Acharya T.K. Jayaraman 3.42
V. Ramakrishna J.H.B Acharya T.K. Jayaraman 7.29
V. Ramakrishna J.H.B Acharya T.K. Jayaraman 3.04
B. Vasantha J.H.B Acharya T.K. Jayaraman 4.32