Sudhanvarjuna

MRC No: 6014
Artiste: Kadathoka Manjunatha Bhagavatha & Party
Year of Release: 1986
BhagavatharuKadathoka Manjunatha Bhagavata
ChendeSeetharama Tholpadithaya
MaddaleChipparu Krishnayya Ballal
HamsadhwajaSheni Gopalakrishna Bhat
SudhanvaKumble Sundar Rao
SrikrishnaK. Govinda Bhat
ArjunaM. Prabhakara Joshi

Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Kadathoka Manjunatha Bhagavata, Seetharama Tholpadithaya, Chipparu Krishnayya Ballal, Sheni Gopalakrishna Bhat, Kumble Sundar Rao, K. Govinda Bhat, M. Prabhakara Joshi Traditional 60.00