Vachana Vaibhava

MRC No: 4863
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1984

Rs.6.00Rs.200.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
S. Janaki Akka Mahadevi C. Aswath 4.37
Shyamala G. Bhave Basaveshwara Shyamala G. Bhave 5.05
Guruswamy Kalikeri Basaveshwara Veeresh 4.53
Subhadra Mansoor 5.34
Shyamala G. Bhave Basaveshwara Shyamala G. Bhave 2.48
Guruswamy Kalikeri Veeresh 4.19
Subhadra Mansoor 2.30
S. Janaki Akka Mahadevi C. Aswath 4.01
Shyamala G. Bhave Akka Mahadevi Shyamala G. Bhave 7.20
Guruswamy Kalikeri Veeresh 4.16
S. Janaki Akka Mahadevi C. Aswath 3.42
Subhadra Mansoor 4.17
Shyamala G. Bhave Basaveshwara Shyamala G. Bhave 2.54
Guruswamy Kalikeri Veeresh 4.23
S. Janaki Akka Mahadevi C. Aswath 4.36
Subhadra Mansoor 3.51
Shyamala G. Bhave Basaveshwara Shyamala G. Bhave 5.14
Guruswamy Kalikeri Veeresh 4.01
S. Janaki Akka Mahadevi C. Aswath 4.27
Dodda Basavarya 3.24
Shyamala G. Bhave Basaveshwara Shyamala G. Bhave 1.54
Guruswamy Kalikeri Veeresh 4.04
S. Janaki Akka Mahadevi C. Aswath 5.23
Guruswamy Kalikeri Veeresh 3.55
Dodda Basavarya Basaveshwara 4.52
S. Janaki Akka Mahadevi C. Aswath 5.27
Guruswamy Kalikeri Jagadguru Annadaaneeshwara Veeresh 3.45
S. Janaki Akka Mahadevi C. Aswath 3.44
Dodda Basavarya Basaveshwara 3.26
Guruswamy Kalikeri Veeresh 3.53
S. Janaki Akka Mahadevi C. Aswath 2.43
Dodda Basavarya 2.21
Shyamala G. Bhave Basaveshwara Shyamala G. Bhave 5.33
Guruswamy Kalikeri Veeresh 3.42
Guruswamy Kalikeri Veeresh 3.31
Shyamala G. Bhave Basaveshwara Shyamala G. Bhave 4.40
Shyamala G. Bhave Basaveshwara Shyamala G. Bhave 4.16
Siddarama Jambaladinni Basaveshwara Siddarama Jambaladinni 4.48
Siddarama Jambaladinni Basaveshwara Siddarama Jambaladinni 6.49
Siddarama Jambaladinni Basaveshwara Siddarama Jambaladinni 6.33
Siddarama Jambaladinni Basaveshwara Siddarama Jambaladinni 4.49
Siddarama Jambaladinni Basaveshwara Siddarama Jambaladinni 4.42
Siddarama Jambaladinni Basaveshwara Siddarama Jambaladinni 5.32
Siddarama Jambaladinni Basaveshwara Siddarama Jambaladinni 4.52
Siddarama Jambaladinni Basaveshwara Siddarama Jambaladinni 6.11
Siddarama Jambaladinni Basaveshwara Siddarama Jambaladinni 5.55
Siddarama Jambaladinni Basaveshwara Siddarama Jambaladinni 5.32
Hanumanna Nayaka Kadakola Madivalaru K.P. Sukhadev 4.29
Vishnu Kadakola Madivalaru K.P. Sukhadev 3.33
Dodda Basavarya Basaveshwara 4.05