Venu Gaanam

MRC No: 7498
Artiste: B. Vasantha
Year of Release: 1987

Rs.6.00Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
B. Vasantha J.H.B Acharya R. Ramanujam 5.52
B. Vasantha J.H.B Acharya R. Ramanujam 3.56
B. Vasantha J.H.B Acharya R. Ramanujam 5.22
B. Vasantha J.H.B Acharya R. Ramanujam 4.11
B. Vasantha J.H.B Acharya R. Ramanujam 3.52
B. Vasantha J.H.B Acharya R. Ramanujam 4.23
B. Vasantha J.H.B Acharya R. Ramanujam 4.22
B. Vasantha J.H.B Acharya R. Ramanujam 4.29
B. Vasantha J.H.B Acharya R. Ramanujam 5.19
B. Vasantha J.H.B Acharya R. Ramanujam 3.51