OUR CATALOGUE - Albums alphabetwise

Showing all 24 results

 • Kannada
  R.K. Srikantan Various Artistes 4415 Bandaa Nodi Govinda Vyasa Raya R.K. Srikantan Rs.7.00 Kannada
  R.K. Srikantan Various Artistes 4869 Daasa Smarane Vyasa Raya R.K. Srikantan Rs.7.00
 • Kannada
  R.K. Srikantan Various Artistes 4293 Hannu Bandide Kolliro Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.7.00 Kannada
  R.K. Srikantan Various Artistes 4791 Karuniso Ranga Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.7.00 Kannada
  R.K. Srikantan Various Artistes 4870 Daasa Mallige Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.7.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  R.K. Srikantan Various Artistes 4415 Bandaa Nodi Govinda Purandara Dasa Rs.6.00 Carnatic Classical - Vocal
  R.K. Srikantan Various Artistes 4665 Keerthana Lahari 1 Purandara Dasa Rs.6.00 Carnatic Classical - Vocal
  R.K. Srikantan Various Artistes 4771 Daasa Sangama Purandara Dasa Rs.6.00 Carnatic Classical - Vocal
  R.K. Srikantan Various Artistes 4869 Daasa Smarane Purandara Dasa Rs.6.00
 • Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan 4415 Bandaa Nodi Govinda Pranesha Vittala R.K. Srikantan Rs.12.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan 4415 Bandaa Nodi Govinda Vyasa Raya R.K. Srikantan Rs.8.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan 4415 Bandaa Nodi Govinda Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.7.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan 4415 Bandaa Nodi Govinda Jagannatha Dasa R.K. Srikantan Rs.8.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan 4415 Bandaa Nodi Govinda Vyasa Raya R.K. Srikantan Rs.7.00
 • Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4294 Kathashravana Maado Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.8.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4791 Karuniso Ranga Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.8.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4294 Kathashravana Maado Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.8.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4791 Karuniso Ranga Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.8.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4294 Kathashravana Maado Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.7.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4791 Karuniso Ranga Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.7.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4294 Kathashravana Maado Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.6.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4791 Karuniso Ranga Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.6.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4294 Kathashravana Maado Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.8.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4791 Karuniso Ranga Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.8.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4294 Kathashravana Maado Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.6.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4791 Karuniso Ranga Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.6.00
 • Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4293 Hannu Bandide Kolliro Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.10.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4791 Karuniso Ranga Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.10.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4293 Hannu Bandide Kolliro Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.8.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4791 Karuniso Ranga Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.8.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4293 Hannu Bandide Kolliro Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.6.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4791 Karuniso Ranga Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.6.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4293 Hannu Bandide Kolliro Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.6.00 Kannada
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan & R.S. Ramakanth 4791 Karuniso Ranga Purandara Dasa R.K. Srikantan Rs.6.00
 • Kannada
  B.K. Sumitra, R.K. Srikantan, Rajkumar Bharathi, Vijayalakshmi Sarma B.K. Sumitra, R.K. Srikantan, Chorus 4241 Sri Kottureshwara Swami Stotramala K. Siddhesh Kumar K. Siddhesh Kumar Rs.23.00
 • Sanskrit
  R.K. Srikantan, Uma Srikantan R.K. Srikantan, Uma Srikantan 3521 Saakshi Haya Syotrahi Appannacharya R.K. Srikantan Rs.30.00 Sanskrit
  R.K. Srikantan, Uma Srikantan R.K. Srikantan, Uma Srikantan 50008 Sri Raghavendra Appannacharya R.K. Srikantan Rs.30.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan 169 Vocal Thyagaraja Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan 169 Vocal Thyagaraja Rs.31.00 Carnatic Classical - Vocal
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan 169 Vocal Thyagaraja Rs.18.00 Carnatic Classical - Vocal
  R.K. Srikantan R.K. Srikantan 169 Vocal Thyagaraja Rs.17.00