OUR CATALOGUE - Albums alphabetwise

Showing all 55 results

  Image Track Name Language Singers Artiste Coupling No Album Lyrics Music Price Preview Add to cart / Buy
  Kannada
  C. Aswath, Chorus Various Artistes SHC 149 Manuja Matha Vishwa Patha (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.6.00
  Kannada
  C. Aswath, Chorus Various Artistes 13001 Manuja Matha - Anadi Gaana - Honala Haadu Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.6.00
  Kannada
  C. Aswath, Chorus Various Artistes 13001 Manuja Matha - Anadi Gaana - Honala Haadu Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.6.00
  Kannada
  C. Aswath, Chorus Various Artistes 13001 Manuja Matha - Anadi Gaana - Honala Haadu Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.7.00
  Kannada
  C. Aswath, Chorus Various Artistes 13001 Manuja Matha - Anadi Gaana - Honala Haadu Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.6.00
  Kannada
  C. Aswath, Chorus Various Artistes 13001 Manuja Matha - Anadi Gaana - Honala Haadu Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.6.00
  Kannada
  C. Aswath, Chorus Various Artistes 13001 Manuja Matha - Anadi Gaana - Honala Haadu Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.6.00
  Kannada
  C. Aswath, Chorus Various Artistes 13001 Manuja Matha - Anadi Gaana - Honala Haadu Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.6.00
  Kannada
  C. Aswath, Chorus Various Artistes 13001 Manuja Matha - Anadi Gaana - Honala Haadu Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.6.00
  Kannada
  C. Aswath, Chorus Various Artistes 13001 Manuja Matha - Anadi Gaana - Honala Haadu Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.6.00
  Kannada
  C. Aswath, Chorus Various Artistes 13001 Manuja Matha - Anadi Gaana - Honala Haadu Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.6.00
  Kannada
  C. Aswath, Chorus Various Artistes 13001 Manuja Matha - Anadi Gaana - Honala Haadu Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.6.00
  Kannada
  Narayana Rao Maney Narayana Rao Maney & Dakshayini Gurumat 7319 Bhavageethegalu Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.6.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna 7162 Geetha Ganga Ku.Vem.Pu Shimogga Subbanna Rs.6.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna 7162 Geetha Ganga Ku.Vem.Pu Shimogga Subbanna Rs.7.00
  Kannada
  C. Aswath, Shimogga Subbanna, Chorus Various Artistes 5551 Hachchevu Kannadada Deepa Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.9.00
  Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & Kasturi Shankar 4912 Entha Mojina Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.8.00
  Kannada
  Vani Jairam, P. Jayachandran Various Artistes 4817 Mandara Pushpavu Neenu (Hits Of Kannada Films) Ku.Vem.Pu Vijayabhaskar Rs.9.00
  Kannada
  S. Janaki, Vani Jairam Various Artistes 4810 Nagalarade Alalarade (Hits ) Ku.Vem.Pu M. Ranga Rao Rs.6.00
  Kannada
  C. Aswath Various Artistes 4810 Nagalarade Alalarade (Hits ) Ku.Vem.Pu Upendrakumar Rs.6.00
  Kannada
  Muddumohan Muddumohan 4670 Anaadi Gaana (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Muddumohan Rs.7.00
  Kannada
  Muddumohan Muddumohan 4670 Anaadi Gaana (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Muddumohan Rs.8.00
  Kannada
  Muddumohan Muddumohan 4670 Anaadi Gaana (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Muddumohan Rs.7.00
  Kannada
  Muddumohan Muddumohan 4670 Anaadi Gaana (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Muddumohan Rs.7.00
  Kannada
  Muddumohan Muddumohan 4670 Anaadi Gaana (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Muddumohan Rs.9.00
  Kannada
  Muddumohan Muddumohan 4670 Anaadi Gaana (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Muddumohan Rs.8.00
  Kannada
  Muddumohan Muddumohan 4670 Anaadi Gaana (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Muddumohan Rs.9.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Various Artistes 4379 Agnihamsa (Ku.Vem.Pu. Songs) Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.6.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Various Artistes 4379 Agnihamsa (Ku.Vem.Pu. Songs) Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.7.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Various Artistes 4379 Agnihamsa (Ku.Vem.Pu. Songs) Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.7.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna, Ratnamala Prakash Various Artistes 4379 Agnihamsa (Ku.Vem.Pu. Songs) Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.7.00
  Kannada
  Shashidhar Kote Various Artistes 4379 Agnihamsa (Ku.Vem.Pu. Songs) Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.6.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna, Ratna Sastry Various Artistes 4379 Agnihamsa (Ku.Vem.Pu. Songs) Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.6.00
  Kannada
  Ratnamala Prakash Various Artistes 4379 Agnihamsa (Ku.Vem.Pu. Songs) Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.9.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna, B.K. Sumitra Shimogga Subbanna & B.K. Sumitra 4139 Kavi Shaila ( Ku.Vem.Pu Songs) Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.7.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna & B.K. Sumitra 4139 Kavi Shaila ( Ku.Vem.Pu Songs) Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.6.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna & B.K. Sumitra 4139 Kavi Shaila ( Ku.Vem.Pu Songs) Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.6.00
  Kannada
  B.K. Sumitra Shimogga Subbanna & B.K. Sumitra 4139 Kavi Shaila ( Ku.Vem.Pu Songs) Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.7.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna & B.K. Sumitra 4139 Kavi Shaila ( Ku.Vem.Pu Songs) Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.8.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna, B.K. Sumitra Shimogga Subbanna & B.K. Sumitra 4139 Kavi Shaila ( Ku.Vem.Pu Songs) Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.7.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna & B.K. Sumitra 4139 Kavi Shaila ( Ku.Vem.Pu Songs) Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.6.00
  Kannada
  B.K. Sumitra Shimogga Subbanna & B.K. Sumitra 4139 Kavi Shaila ( Ku.Vem.Pu Songs) Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.7.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna & Others 4126 Barisu Kannada Dindimava (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Upendrakumar Rs.6.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna & Others 4126 Barisu Kannada Dindimava (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Upendrakumar Rs.6.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna & Others 4126 Barisu Kannada Dindimava (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Upendrakumar Rs.6.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna & Others 4126 Barisu Kannada Dindimava (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Upendrakumar Rs.6.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna & Others 4126 Barisu Kannada Dindimava (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Upendrakumar Rs.6.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna & Others 4126 Barisu Kannada Dindimava (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Upendrakumar Rs.6.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna & Others 4126 Barisu Kannada Dindimava (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Upendrakumar Rs.7.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna & Others 4126 Barisu Kannada Dindimava (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Upendrakumar Rs.6.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna & Others 4126 Barisu Kannada Dindimava (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Upendrakumar Rs.6.00
  Kannada
  Shimogga Subbanna Shimogga Subbanna & Others 4126 Barisu Kannada Dindimava (Kuvempu Songs) Ku.Vem.Pu Upendrakumar Rs.6.00
  Kannada
  Dr. Rajkumar Dr. Rajkumar 4111 Kannadave Sathya Ku.Vem.Pu C. Aswath Rs.7.00
  Kannada
  Mysore Ananthaswamy Various Artistes 4026 Bhaava Sangama Ku.Vem.Pu Mysore Ananthaswamy Rs.6.00
  Kannada
  Mysore Ananthaswamy Various Artistes 4026 Bhaava Sangama Ku.Vem.Pu Mysore Ananthaswamy Rs.6.00